Facebook  

Obsługa Stron

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest stałe wykonywanie przez Systemy Media aktualizacji strony Klienta
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, nie krótszy niż jeden rok.
 3. Poprzez aktualizacje rozumiemy prace wykonywane przez Systemy Media na zamówienie Klienta

Klient zamawia pakiet miesięczny:

  Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony Pakiet Zaawansowany
  4 godzin 8 godzin 16 godz
Strona internetowa ( Szablon) V V V
Hosting (utrzymanie strony na serwerze) V V V
Uzupełnianie Strony dodawanie tekstu V V V
Uzupełnianie Strony dodawanie zdjęć V V V
Drobne prace graficzne V V V
Założenie Google Mapy V V V
Założenie Strony Google+  V V V
Założenie Strony Facebook  V V V
Optymalizacja strony  V  V  V
Drobne prace programistyczne  V V V
Obsługa Google Mapy    V V
Obsługa Strony Google+    V V
Obsługa Strony Facebook    V V
Prace programistyczne    V V
Prace graficzne    V V
Jednorazowy Kupon AdWodrs 250zł  V  V V
Prowadzenie Kampani AdWords    V  V
100zł Miesięcznie na Kampanię AdWords    V  
200zł Miesięcznie na Kampanię AdWords      V
 
  320zł /netto 420zł /netto 620zł /netto

 

Tryb realizacji:

 1. Klient zgłasza zakres prac a Systemy Media informuje ile czasu zajmie wykonanie prac.
 2. Czas realizacji podawany jest z dokładnością do pół godziny.
 3. Klient wysyła mailem zamówienie zawierające zakres prac do Systemy Media realizacji.
 4. Jeżeli aktualizowany produkt nie był wykonywany przez Systemy Media, Systemy Media zastrzega sobie możliwość podania czasu aktualizacji dopiero po jej wykonaniu. Jest to podyktowane możliwymi błędami występującymi w serwisach nie wykonywanych przez Systemy Media, których poprawienie może wydłużać czas prac.

Czas trwania umowy i rezygnacja z usługi:

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, okres rozliczeniowy trwa jeden rok.
 2. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
 3. Nie wypowiedzenie umowy na miesiąc przed upływem okresu rozliczeniowego oznacza akceptację płatności przez Klienta za kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Umowę należy wypowiedzieć pisemnie i przesłać listem poleconym najpóźniej w dzień przed miesiącem poprzedzającym ostatni miesiąc bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą decyduje data stempla pocztowego
 5. Zgłoszenie rozwiązania umowy ustnie osobiście lub telefonicznie nie będzie brane pod uwagę.
 6. Strony mają prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku łamania postanowień niniejszej umowy przez drugą ze stron.

Reklamacje:

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres siedziby Systemy Media e-mailem (biuro@systemy.media.pl), lub listem poleconym. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych. Reklamacje złożone inną drogą nie będą uwzględnione. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, nr umowy, oraz ewentualnie upoważnienie do reprezentowania Klienta.
 2. Złożenie reklamacji nie zwalnia z opłacenia faktury w terminie i nie będzie uzasadniała braku zapłaty kosztów odsetek.

Regulacje finansowe:

 1. Usługa jest płatna z góry i faktura będzie wystawiona przez Systemy Media po przesłaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Klient zobowiązuje się uregulować zobowiązanie w ciągu 7 dni od otrzymania faktury chyba, że faktura ma dłuższy termin płatności.
 3. Terminowość płatności.
 4. Jeśli Klient zalega z płatnością, mogą być naliczone odsetki umowne a odzyskanie pieniędzy może być zlecone firmie windykacyjnej.
 5. Odsetki umowne wynoszą 4 krotność stopy lombardowej (ok. 29% w skali rocznej - wg NBP).
 6. W przypadku windykacji wpłata zaległej kwoty może być księgowana na spłatę odsetek, dopiero później na spłatę kwoty głównej zaległości.

Dostęp do serwera

Klient udostępni Systemy Media hasła do serwera FTP, na którym znajduje się aktualizowany produkt, jeśli serwer nie jest obsługiwany przez Systemy Media.
Jeśli Klient nie zna ww danych może napisać upoważnienie do ich pozyskania przez pracownika Systemy Media i załączyć do niniejszej umowy. Powyższe dane są poufne i Systemy Media zobowiązuje się do należytego ich zabezpieczenia.

Pozostałe ustalenia

 1. Klient zobowiązuje się do pisemnego informowania Systemy Media o wszystkich zmianach dotyczących danych Klienta, a w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji, nazwy firmy, adresu firmy, NIP, adresu do korespondencji, numerów telefonów.
 2. Rozszerzenie zakresu świadczonych przez Systemy Media usług może odbyć się na podstawie zamówienia Klienta i będzie regulowane niniejszą umową.
 3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustne ustalenia nie są wiążące i strony nie będą się na nie powoływać.
 4. Klient podpisując tą umowę ma świadomość konieczności rozwiązania tej umowy w przypadku zakończenia działalności.
 5. Wszystkie podane w umowie ceny bez oznaczenia “brutto” są cenami netto.
 6. Systemy Media zastrzega sobie prawo do cesji niniejszej umowy na osoby trzecie, co nie obciąży Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami ani pogorszeniem jakości przedmiotu umowy. O cesji niniejszej umowy Systemy Media powiadomi Klienta listownie.
 7. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozpatrywania sporu będzie rzeczowo-właściwy Sąd dla siedziby Systemy Media.

Obsługa Stron

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Przedmiotem zamówienia jest stałe wykonywanie przez Systemy Media aktualizacji strony Klienta
 2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, nie krótszy niż jeden rok.
 3. Poprzez aktualizacje rozumiemy prace wykonywane przez Systemy Media na zamówienie Klienta

Klient zamawia pakiet miesięczny:

  Pakiet Podstawowy Pakiet Rozszerzony Pakiet Zaawansowany
  4 godzin 8 godzin 16 godz
Strona internetowa ( Szablon) V V V
Hosting (utrzymanie strony na serwerze) V V V
Uzupełnianie Strony dodawanie tekstu V V V
Uzupełnianie Strony dodawanie zdjęć V V V
Drobne prace graficzne V V V
Założenie Google Mapy V V V
Założenie Strony Google+  V V V
Założenie Strony Facebook  V V V
Optymalizacja strony  V  V  V
Drobne prace programistyczne  V V V
Obsługa Google Mapy    V V
Obsługa Strony Google+    V V
Obsługa Strony Facebook    V V
Prace programistyczne    V V
Prace graficzne    V V
Jednorazowy Kupon AdWodrs 250zł  V  V V
Prowadzenie Kampani AdWords    V  V
100zł Miesięcznie na Kampanię AdWords    V  
200zł Miesięcznie na Kampanię AdWords      V
 
  320zł /netto 420zł /netto 620zł /netto

 

Tryb realizacji:

 1. Klient zgłasza zakres prac a Systemy Media informuje ile czasu zajmie wykonanie prac.
 2. Czas realizacji podawany jest z dokładnością do pół godziny.
 3. Klient wysyła mailem zamówienie zawierające zakres prac do Systemy Media realizacji.
 4. Jeżeli aktualizowany produkt nie był wykonywany przez Systemy Media, Systemy Media zastrzega sobie możliwość podania czasu aktualizacji dopiero po jej wykonaniu. Jest to podyktowane możliwymi błędami występującymi w serwisach nie wykonywanych przez Systemy Media, których poprawienie może wydłużać czas prac.

Czas trwania umowy i rezygnacja z usługi:

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, okres rozliczeniowy trwa jeden rok.
 2. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
 3. Nie wypowiedzenie umowy na miesiąc przed upływem okresu rozliczeniowego oznacza akceptację płatności przez Klienta za kolejny okres rozliczeniowy.
 4. Umowę należy wypowiedzieć pisemnie i przesłać listem poleconym najpóźniej w dzień przed miesiącem poprzedzającym ostatni miesiąc bieżącego okresu rozliczeniowego. W przypadku wysłania wypowiedzenia pocztą decyduje data stempla pocztowego
 5. Zgłoszenie rozwiązania umowy ustnie osobiście lub telefonicznie nie będzie brane pod uwagę.
 6. Strony mają prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku łamania postanowień niniejszej umowy przez drugą ze stron.

Reklamacje:

 1. Reklamacje należy zgłaszać na adres siedziby Systemy Media e-mailem (biuro@systemy.media.pl), lub listem poleconym. Zostaną one rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych. Reklamacje złożone inną drogą nie będą uwzględnione. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, nr umowy, oraz ewentualnie upoważnienie do reprezentowania Klienta.
 2. Złożenie reklamacji nie zwalnia z opłacenia faktury w terminie i nie będzie uzasadniała braku zapłaty kosztów odsetek.

Regulacje finansowe:

 1. Usługa jest płatna z góry i faktura będzie wystawiona przez Systemy Media po przesłaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Klient zobowiązuje się uregulować zobowiązanie w ciągu 7 dni od otrzymania faktury chyba, że faktura ma dłuższy termin płatności.
 3. Terminowość płatności.
 4. Jeśli Klient zalega z płatnością, mogą być naliczone odsetki umowne a odzyskanie pieniędzy może być zlecone firmie windykacyjnej.
 5. Odsetki umowne wynoszą 4 krotność stopy lombardowej (ok. 29% w skali rocznej - wg NBP).
 6. W przypadku windykacji wpłata zaległej kwoty może być księgowana na spłatę odsetek, dopiero później na spłatę kwoty głównej zaległości.

Dostęp do serwera

Klient udostępni Systemy Media hasła do serwera FTP, na którym znajduje się aktualizowany produkt, jeśli serwer nie jest obsługiwany przez Systemy Media.
Jeśli Klient nie zna ww danych może napisać upoważnienie do ich pozyskania przez pracownika Systemy Media i załączyć do niniejszej umowy. Powyższe dane są poufne i Systemy Media zobowiązuje się do należytego ich zabezpieczenia.

Pozostałe ustalenia

 1. Klient zobowiązuje się do pisemnego informowania Systemy Media o wszystkich zmianach dotyczących danych Klienta, a w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji, nazwy firmy, adresu firmy, NIP, adresu do korespondencji, numerów telefonów.
 2. Rozszerzenie zakresu świadczonych przez Systemy Media usług może odbyć się na podstawie zamówienia Klienta i będzie regulowane niniejszą umową.
 3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustne ustalenia nie są wiążące i strony nie będą się na nie powoływać.
 4. Klient podpisując tą umowę ma świadomość konieczności rozwiązania tej umowy w przypadku zakończenia działalności.
 5. Wszystkie podane w umowie ceny bez oznaczenia “brutto” są cenami netto.
 6. Systemy Media zastrzega sobie prawo do cesji niniejszej umowy na osoby trzecie, co nie obciąży Klienta żadnymi dodatkowymi kosztami ani pogorszeniem jakości przedmiotu umowy. O cesji niniejszej umowy Systemy Media powiadomi Klienta listownie.
 7. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozpatrywania sporu będzie rzeczowo-właściwy Sąd dla siedziby Systemy Media.